Surodhini

Diarrhoea , dysentry , vomiting ,nausea , stomatitis , bleeding piles , diabetes ,poluurea ,internal or external haemorrhage ,bronchiectasis , internal adcess etc.
size :
quantity :
-
+
Rs. 135.00

100 In Stock

Diarrhoea , dysentry , vomiting ,nausea , stomatitis , bleeding piles , diabetes ,poluurea ,internal or external haemorrhage ,bronchiectasis , internal adcess etc.