Suvarnasaskaram Standard

Suvarna Bhasma- 3mg., Suvarnamakshik Bhasma- 6mg,  Abharak Bhasma- 15mg. , Kwath Dravya- Bhrami-5gm, Kantakari-5gm , Madhu-10 gm , Gau-ghrita-q.s.
-
+
Rs. 425.00

Many In Stock

Suvarna Bhasma- 3mg., Suvarnamakshik Bhasma- 6mg,  Abharak Bhasma- 15mg. , Kwath Dravya- Bhrami-5gm, Kantakari-5gm , Madhu-10 gm , Gau-ghrita-q.s.